Tư vấn về các giai đoạn thực hiện tội phạm
|

Tư vấn về các giai đoạn thực hiện tội phạm

Các giai đoạn thực hiện tội phạm là các bước trong quá trình phạm tội do cố ý, bao gồm: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành. Các giai đoạn phạm tội này thể hiện các mức độ thực hiện tội phạm khác nhau và cũng phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau.

Chi tiết
Tư vấn về đồng phạm
|

Tư vấn về đồng phạm

Trong Bộ luật hình sự có quy định đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Tuy nhiên, không phải cứ có nhiều người tham gia là đồng phạm, mà nhiều người tham gia đó phải cố ý cùng thực hiện một tội phạm, nếu có nhiều người phạm tội nhưng không cùng thực hiện một tội phạm thì không gọi là đồng phạm.

Chi tiết
Tư vấn về tội phạm
|

Tư vấn về tội phạm

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

Chi tiết
Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự
|

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự

Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước áp dụng với người phạm tội. Và chỉ phát sinh khi người đó thực hiện hành vi phạm tội, được tiến hành theo một trình tự đặc biệt (trình tự tố tụng hình sự) và mang tính chất nghiêm khắc nhất được áp dụng với người phạm tội thông qua hình phạt.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí