Bài viết về chủ đề "dấu hiệu pháp lý "

DẤU HIỆU PHÁP LÝ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về dấu hiệu pháp lý

 • Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội

  Trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Người chưa thành niên phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là phạm tội. Đây là chủ thể của tội phạm nhưng cũng là đối tượng được bảo vệ đặc biệt.

  Chi tiết
 • Tư vấn về hình phạt theo quy định Luật Hình sự

  Tư vấn về hình phạt theo quy định Luật Hình sự.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Hình phạt là biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất, chỉ áp dụng với người có hành vi phạm tội, được quy định cụ thể trong bộ luật hình sự. Hình phạt bao gồm hai loại là hình phạt chính và hình phạt bổ sung.

  Chi tiết
 • Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự

  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự.

  • 20/02/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trách nhiệm hình sự là hậu quả pháp lý bất lợi mà nhà nước áp dụng với người phạm tội. Và chỉ phát sinh khi người đó thực hiện hành vi phạm tội, được tiến hành theo một trình tự đặc biệt (trình tự tố tụng hình sự) và mang tính chất nghiêm khắc nhất được áp dụng với người phạm tội thông qua hình phạt.

  Chi tiết
 • Tư vấn về đồng phạm

  Tư vấn về đồng phạm.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong Bộ luật hình sự có quy định đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Tuy nhiên, không phải cứ có nhiều người tham gia là đồng phạm, mà nhiều người tham gia đó phải cố ý cùng thực hiện một tội phạm, nếu có nhiều người phạm tội nhưng không cùng thực hiện một tội phạm thì không gọi là đồng phạm.

  Chi tiết
 • Tư vấn về các giai đoạn thực hiện tội phạm

  Tư vấn về các giai đoạn thực hiện tội phạm.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Các giai đoạn thực hiện tội phạm là các bước trong quá trình phạm tội do cố ý, bao gồm: chuẩn bị phạm tội, phạm tội chưa đạt và tội phạm hoàn thành. Các giai đoạn phạm tội này thể hiện các mức độ thực hiện tội phạm khác nhau và cũng phản ánh mức độ nguy hiểm cho xã hội khác nhau.

  Chi tiết
 • Tư vấn về cấu thành tội phạm

  Tư vấn về cấu thành tội phạm.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cấu thành tội phạm là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính chất đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong bộ luật hình sự.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội phạm

  Tư vấn về tội phạm.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý.

  Chi tiết