Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức
|

Tư vấn đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với Công chức

Nội dung đề nghị tư vấn: Tôi được cơ quan cử đi học sau đại học 2 năm.Trong quá trình đi học tôi có tham gia tự túc một khóa học khác.Vì vậy tôi không hoàn thành được chương trình được cử đi đào tạo của cơ quan. Vậy tôi sẽ phải đền bù chi phí cho khóa đào tạo được cơ quan cử đi như thế nào? Và tôi có phải đền bù tiền lương và phụ cấp được chi trả trong quá trình đi học không?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169