Sổ đăng ký cổ đông gồm những nội dung gì?
|

Sổ đăng ký cổ đông gồm những nội dung gì?

Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

Chi tiết
Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần
|

Mẫu danh sách cổ đông công ty cổ phần

Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần bao gồm các nội dung về thông tin cổ đông sáng lập, số cổ phần, giá trị cổ phần, thời điểm góp vốn và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí