Bài viết về chủ đề "đánh giá tác động môi trường"

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đánh giá tác động môi trường
Kế hoạch quản lý môi trường và thủ tục tham vấn đối với dự án đầu tư tại Việt Nam

Kế hoạch quản lý môi trường và thủ tục tham vấn đối với dự án đầu tư tại Việt Nam

Luật sư cho hỏi: theo quy định của nghị định số 18/2015 về hướng dẫn làm thủ tục về môi trường (k2đ16) trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt thì chủ dự án lập kế hoạch quản lý môi trường niêm yết tại nơi tham vấn ý kiến cộng đồng.

Chi tiết >>