Bài viết về chủ đề "đăng ký thuế cho dự án "

ĐĂNG KÝ THUẾ CHO DỰ ÁN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký thuế cho dự án

 • Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho ban điều hành liên doanh

  Mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho ban điều hành liên doanh.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung mẫu tờ khai đăng ký thuế dành cho ban điều hành liên doanh bao gồm các thông tin về nhà thầu, ban điều hành, địa chỉ trụ sở chính, thông tin về giấy phép hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết