Bài viết về chủ đề "đăng ký thay đổi công ty"

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký thay đổi công ty
Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Mẫu Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, nội dung như sau:

Chi tiết >>