Bài viết về chủ đề "đăng ký tạm thời"

ĐĂNG KÝ TẠM THỜI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký tạm thời
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (nếu cần); viết giấy hẹn trả kết quả.

Chi tiết >>