Bài viết về chủ đề "đăng ký tài sản"

ĐĂNG KÝ TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký tài sản
Đăng ký đất đai - nhà ở và tài sản gắn liền với đất thế nào?

Đăng ký đất đai - nhà ở và tài sản gắn liền với đất thế nào?

Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản gắn liền với đất được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 thay thế Luật đất đai số 13/2003/QH11, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>