Bài viết về chủ đề "đăng ký slogan"

ĐĂNG KÝ SLOGAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký slogan
Đăng ký bảo hộ slogan

Đăng ký bảo hộ slogan

Slogan là bức thông điệp kinh doanh quan trọng và là một phần tài sản vô hình của doanh nghiệp. Thực tế tại Việt Nam, việc đăng ký bảo hộ sologan, vẫn chưa có quy định cụ thể về tiêu chí cấp hay không cấp văn bằng bảo hộ.

Chi tiết >>