Bài viết về chủ đề "đăng ký sang tên xe theo thông tư 12/2013-BCA"

ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE THEO THÔNG TƯ 12/2013-BCA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký sang tên xe theo thông tư 12/2013-BCA
Mẫu tờ khai đăng ký sang tên di chuyển xe theo Thông tư 12/2013/TT-BCA

Mẫu tờ khai đăng ký sang tên di chuyển xe theo Thông tư 12/2013/TT-BCA

Mẫu giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe ban hành kèm theo Thông tư số 12/2013/TT-BCA ngày 01/3/2013 của Bộ Công an bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>