Bài viết về chủ đề "đăng ký lại công ty có vốn nước ngoài"

ĐĂNG KÝ LẠI CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký lại công ty có vốn nước ngoài
Thời hạn đăng ký lại và đổi giấy chứng nhận đầu tư thế nào?

Thời hạn đăng ký lại và đổi giấy chứng nhận đầu tư thế nào?

Theo quy định tại Điều 3, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản ngày 19 tháng 6 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 2, Điều 170 của Luật doanh nghiệp (quy định về thời hạn đăng ký lại doanh nghiệp)

Chi tiết >>

Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập trước ngày 01/7/2006 tiến hành thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp theo trình tự hồ sơ và các bước cụ thể như sau:

Chi tiết >>