Bài viết về chủ đề "đăng ký doanh nghiệp tư nhân"

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký doanh nghiệp tư nhân
Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Mẫu đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân

Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân bao gồm thông tin về người đăng ký, tên doanh nghiệp tư nhân, địa chỉ trụ sở, ngành nghề đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư ban đầu của doanh nghiệp tư nhân và các thông tin khác liên quan đến quá trình đăng ký, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>