Bài viết về chủ đề "đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất "

ĐĂNG KÝ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

 • Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

  Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết