Bài viết về chủ đề "đăng ký bảo lãnh"

ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đăng ký bảo lãnh
Quy định về Bảo lãnh

Quy định về Bảo lãnh

Bảo lãnh được quy định cụ thể về về nội dung, hình thức, phạm vi, thù lao bảo lãnh và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh

Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh

Đối với trường hợp xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất bao gồm các nội dung về cá nhân/tổ chức đề nghị, tài sản yêu cầu xóa bảo lãnh và các nội dung khác liên quan, áp dụng theo mẫu trên đây:

Chi tiết >>