Bài viết về chủ đề "đại hội đồng cổ đông thường niên"

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đại hội đồng cổ đông thường niên
Trình tự - thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Trình tự - thủ tục tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thế nào?

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, Công ty cổ phần cần phải tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính và có thể gia hạn nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty.

Chi tiết >>