Bài viết về chủ đề "đại hội cổ đông"

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về đại hội cổ đông
Điều kiện để thông qua nghị quyết của Công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014

Điều kiện để thông qua nghị quyết của Công ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014

Tôi có một số thắc mắc về Luật doanh nghiệp mới có hiệu lực từ ngày 1.7.2015 để áp dụng cho Công ty chúng tôi. Cụ thể: Theo điều lệ hiện tại của Công ty: Tỷ lệ biểu quyết "thông qua sửa đổi điều lệ" của Công ty tôi là ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội chấp thuận. Tỷ lệ biểu quyết khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội chấp thuận.

Chi tiết >>

Công ty có được phép chuyển nhượng đất được nhà nước giao không?

Công ty có được phép chuyển nhượng đất được nhà nước giao không?

Công ty tôi được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng 1 lần trong thời hạn 50 năm. Mới đây, Hội nghị cổ đông thống nhất chuyển nhượng thửa đất này với giá 900 triệu. Giám đốc Công ty đã tự ý chuyện nhượng thửa đất này cho một công ty khác thuộc gia đình giám đốc. Vậy xin hỏi việc kí kết này có hợp pháp hay không ?

Chi tiết >>