Đất đi thuê có chia thừa kế được không?
|

Đất đi thuê có chia thừa kế được không?

Luật sư tư vấn trường hợp người bà mất để lại tài sản là căn nhà, nhưng chưa xác định được những đối tượng có quyền sở hữu nhà để phân chia thừa kế và những vấn đề pháp lý liên quan đến phân chia di sản. Cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí