Bài viết về chủ đề "cưỡng lĩnh chính trị"

CƯỠNG LĨNH CHÍNH TRỊ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cưỡng lĩnh chính trị
Quy định 181/2013/QĐ-TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định 181/2013/QĐ-TW xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thức xử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chi tiết >>