Đòi cước phí vận chuyển trong trường hợp bên thuê vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán
|

Đòi cước phí vận chuyển trong trường hợp bên thuê vận chuyển chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán

Hợp đồng dân sự là giao dịch dân sự trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Mặc dù khi giao kết hợp đồng, các bên đã thỏa thuận rõ về quyền, nghĩa vụ nhưng thực tế cho thấy đa phần các trường hợp tranh chấp bắt nguồn từ vi phạm nghĩa vụ trong hợp đồng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí