Bài viết về chủ đề "cử người giám hộ"

CỬ NGƯỜI GIÁM HỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cử người giám hộ
Thủ tục đăng ký việc giám hộ

Thủ tục đăng ký việc giám hộ

Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ thực hiện đăng ký việc giám hộ. Trình tự, thủ tục như sau:

Chi tiết >>