Bài viết về chủ đề "công văn"

CÔNG VĂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công văn
Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ. Nội dung cụ thể của mẫu giấy mời theo đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Công văn

Mẫu Công văn

Mẫu Công văn ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu công văn hủy dấu pháp nhân

Mẫu công văn hủy dấu pháp nhân

Nội dung Công văn hủy dấu pháp nhân đối với các trường hợp thay đổi con dấu doanh nghiệp bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu công văn trả dấu pháp nhân

Mẫu công văn trả dấu pháp nhân

Nội dung Công văn trả dấu pháp nhân đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc lý do khác bao gồm các thông tin cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy mời họp

Mẫu giấy mời họp

Mẫu giấy mời họp, thư mời họp được quy định cụ thể về đơn vị mời, thời gian, địa điểm, nội dung họp cụ thể như biểu mẫu đính kèm trên đây:

Chi tiết >>