Bài viết về chủ đề "công bố luật"

CÔNG BỐ LUẬT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về công bố luật
Luật Thủ đô số 25/2012/QH13

Luật Thủ đô số 25/2012/QH13

Luật Thủ đô số 25/2012/QH13 - Nội dung quy định vị trí, vai trò của Thủ đô; chính sách, trách nhiệm xây dựng, phát triển, quản lý và bảo vệ Thủ đô, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Công bố Luật Thủ đô

Công bố Luật Thủ đô

Luật khẳng định vị trí, vai trò của Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Chi tiết >>