Bài viết về chủ đề "cơ quan Việt Nam ở nước ngoài"

CƠ QUAN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
Thông tư số 222/2010/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính-tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 222/2010/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính-tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

Thông tư số 222/2010/TT-BTC về chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với các Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, nội dung Thông tư như sau:

Chi tiết >>