Bài viết về chủ đề "cơ quan hành chính sự nghiệp"

CƠ QUAN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cơ quan hành chính sự nghiệp
Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

Chi tiết >>