Bài viết về chủ đề "chuyển quyền mua cổ phần"

CHUYỂN QUYỀN MUA CỔ PHẦN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chuyển quyền mua cổ phần
Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty tôi là công ty cổ phần chưa phải là công ty đại chúng, vừa qua có phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ và chào bán cho các cổ đông hiện hữu. Có 01 cổ đông hiện hữu không mua mà chuyển nhượng quyền mua cổ phần này cho nhà đầu tư khác và đã có hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần với nhà đầu tư này.

Chi tiết >>