Chuyển ngạch viên chức từ Cao đẳng sang Đại học qui định thế nào?
|

Chuyển ngạch viên chức từ Cao đẳng sang Đại học qui định thế nào?

Đối tượng nào được xác định là viên chức? Có gì khác nhau giữa cán bộ, công chức và viên chức? Quyền và nghĩa vụ của viên chức được quy định như thế nào? Viên chức được tuyển dụng vào đơn vị sự nghiệp công lập thì hưởng lương ra sao? Trường hợp chuyển ngạch viên chức từ cao đẳng sang đại học thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí