Bài viết về chủ đề "chủ tịch công ty"

CHỦ TỊCH CÔNG TY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chủ tịch công ty
Chủ sở hữu công ty - Nghĩa vụ và hạn chế

Chủ sở hữu công ty - Nghĩa vụ và hạn chế

Quy định cụ thể về nghĩa vụ và hạn chế đối với quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về quyền của chủ sở hữu công ty

Quy định về quyền của chủ sở hữu công ty

Quy định cụ thể về quyền của chủ sở hữu công ty là tổ chức và cá nhân bao gồm các nội dụng về quyết định chiến lược và kế hoạch kinh doanh, giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ, tăng vốn điều lệ về tổ chức lại doanh nghiệp…, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc

Quy định về giám đốc hoặc tổng giám đốc bao gồm tiêu chuẩn và điều kiện, quyền và nghĩa vụ, thù lao, lương… của giám đốc/tổng giám đốc trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn và Công ty cổ phần như sau:

Chi tiết >>

Quy định về chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên

Quy định về chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên

Quy định cụ thể về điều kiện, quyền và nhiệm vụ, thù lao, lương của chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về người đại diện theo uỷ quyền

Quy định về người đại diện theo uỷ quyền

Quy định điều kiện và tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn, thời hạn ủy quyền … đối với người đại diện theo ủy quyền, cụ thể như sau:

Chi tiết >>