Kế toán nhà trường bị hiệu trưởng chèn ép bị xử lý như thế nào?
|

Kế toán nhà trường bị hiệu trưởng chèn ép bị xử lý như thế nào?

Tài chính ra đời và tồn tại trong những điều kiện kinh tế xã hội, lịch sử nhất định khi mà ở đó xuất hiện nền sản xuất hàng hóa cùng với tiền tệ và xuất hiện nhà nước. Trên bề mặt của hiện tượng xã hội, tài chính được cảm nhận như những nguồn lực tài chính, những quỹ tiền tệ khác nhau, đại diện cho những sức mua nhất định ở các chủ thể trong xã hội. Trong môi trường giáo dục đại diện tài chính là cán bộ kế toán họ đóng vai trò là người tham mưu, cố vấn cho hiệu trưởng trong công tác quản lý tài

Chi tiết
Tư vấn miễn phí