Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay
|

Chế độ hôn nhân ở nước ta hiện nay

Quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thực hiện theo quy định của Luật này được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Quy định về bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Hôn nhân và gia đình, nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí