Bài viết về chủ đề "chào bán cổ phần riêng lẻ "

CHÀO BÁN CỔ PHẦN RIÊNG LẺ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về chào bán cổ phần riêng lẻ

 • Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

  Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể của giấy đăng ký như đính kèm trên đây.

  Chi tiết
 • Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

  Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

  • 25/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Mẫu Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ ban hành kèm theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ

  Nghị định số 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ phần riêng lẻ.

  • 11/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nghị định này quy định về hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động chào bán cổ phần riêng lẻ của các công ty cổ phần thành lập và hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức chào bán), cụ thể:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×