Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con dưới 15 tuổi gây ra
|

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do con dưới 15 tuổi gây ra

Theo quy định của pháp luật dân sự khi một cá nhân thực hiện các hành vi gây thiệt hại cho người khác có thể là thiệt hại về tài sản, sức khỏe, tính mạng… thì có nghĩa vụ phải bồi thường thiệt hại với các mức bồi thường tương ứng với mức độ thiệt hại. Vấn đề bồi thường thiệt hại là vấn đề cơ bản được ghi nhận trong các quy định của pháp luật dân sự.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí