Giấy phép xây dựng tạm có được đền bù không?
|

Giấy phép xây dựng tạm có được đền bù không?

Tư vấn vướng mắc về hồi đất trong trường hợp nào? Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất? Điều kiện được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi thu hồi? Trường hợp được cấp giấy phép xây dựng nhà ở tạm có được đền bù hay không? và các vấn đề khác liên quan như sau:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí