Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng
|

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng

Quy định pháp luật về cấp phép xây dựng, mẫu đơn xin cấp phép xây dựng, thủ tục cấp phép xây dựng, các vấn đề khác liên quan đến cấp phép xây dựng. VD:Tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo nội dung Giấy phép xây dựng và thiết kế được duyệt đính kèm Giấy phép, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của luật pháp, cụ thể:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí