Bài viết về chủ đề "cam kết góp vốn"

CAM KẾT GÓP VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cam kết góp vốn
Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp

Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp

Cơ sở pháp lý được các thành viên công ty X đưa ra là điều 18.3 của Nghị định 102/2010 ngày 1-10-2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (Nghị định 102), theo đó “trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác”.

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc cam kết góp vốn điều lệ bao gồm các thông tin về thành phần cuộc họp, nội dung họp, các vấn đề thỏa thuận trong cuộc họp và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp

Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp

Quy định pháp luật về việc góp vốn và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp

Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp

Các vấn đề về vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp đối công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên được quy định về mua lại phần vốn góp, chuyển nhượng phần vốn góp và xử lý phần vốn góp trong các trường hợp khác như sau:

Chi tiết >>

Quyền thành lập-góp vốn-mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?

Quyền thành lập-góp vốn-mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005

Chi tiết >>

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

Nội dung của Giấy chứng nhận phần vốn góp được thể hiện các nội dung sau đây:

Chi tiết >>