Bài viết về chủ đề "cam kết góp vốn "

CAM KẾT GÓP VỐN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về cam kết góp vốn

 • Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp

  Phần vốn góp: Cam kết góp hay thực góp.

  • 26/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cơ sở pháp lý được các thành viên công ty X đưa ra là điều 18.3 của Nghị định 102/2010 ngày 1-10-2010 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (Nghị định 102), theo đó “trong thời hạn chưa góp đủ số vốn theo cam kết, thành viên có số phiếu biểu quyết và được chia lợi tức tương ứng với tỷ lệ số vốn thực góp, trừ trường hợp điều lệ công ty quy định khác”.

  Chi tiết
 • Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ

  Mẫu biên bản họp về cam kết góp vốn điều lệ.

  • 15/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty về việc cam kết góp vốn điều lệ bao gồm các thông tin về thành phần cuộc họp, nội dung họp, các vấn đề thỏa thuận trong cuộc họp và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 • Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp

  Quy định về góp vốn và giấy chứng nhận phần vốn góp.

  • 24/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi tiến hành thành lập công ty hoặc tham gia góp vốn, chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp thì các bạn cần tìm hiểu những quy định về việc vốn góp trong doanh nghiệp? Để tìm hiểu chi tiết quy định pháp luật về vốn góp, bạn có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

  Chi tiết
 • Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp

  Quy định về vốn góp và chuyển nhượng vốn góp.

  • 07/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Vốn góp được xác định là một phần quan trọng trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đặc biệt là loại hình công ty cổ phần và công ty TNHH. Việc chuyển nhượng vốn góp cũng là hoạt động thường xuyên diễn ra trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

  Chi tiết
 • Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?

  Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần và quản lý doanh nghiệp thế nào?.

  • 03/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Quy định về quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam hạn chế của của việc thành lập, ql doanh nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài: Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

  Chi tiết
 • Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn

  Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn.

  • 27/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Khi tiến hành mua phần vốn góp, cổ phần từ một doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục nào? Doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì để chứng nhận vốn góp? Giấy chứng nhận góp vốn cần có những nội dung nào? … Luật Minh Gia tư vấn các vấn đề này như sau:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn