Thực hiện pháp luật là gì? Các hình thức thực hiện pháp luật
Lại Thị Nhật Lệ

Thực hiện pháp luật là gì? Các hình thức thực hiện pháp luật

Pháp luật là hệ thống những quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và đảm bảo thực hiện, thể hiện ý chí của giai cấp thống trị và là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội phát triển phù hợp với lợi ích của giai cấp mình. Với ý nghĩa là sự thể hiện ý chí của giao cấp thống trị và điều chỉnh các quan hệ xã hội thì pháp luật thường được thể hiện qua các hình thức thực hiện pháp luật khác nhau nhằm góp phần tạo hiệu quả trong việc thực hiện pháp luật một cách có hiệu quả.

Chi tiết
Hotline: 1900 6169