Bài viết về chủ đề "các điều kiện được đề nghị đặc xá"

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ ĐẶC XÁ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về các điều kiện được đề nghị đặc xá
Luật Đặc xá số 07/2007/QH12

Luật Đặc xá số 07/2007/QH12

Luật Đặc xá số 07/2007/QH12 - Quy định về thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá, người được đặc xá.

Chi tiết >>