Bài viết về chủ đề "bồi thường thiệt hại về môi trường"

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ MÔI TRƯỜNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bồi thường thiệt hại về môi trường
Quy định về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường

Quy định về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường

Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác làm ô nhiễm môi trường gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp người gây ô nhiễm môi trường không có lỗi, Nhờ luật sư giải đáp quy định pháp luật thế nào về bồi thường thiệt hại do làm ô nhiễm môi trường? Tôi xin cảm ơn.

Chi tiết >>