Bài viết về chủ đề "bình đẳng"

BÌNH ĐẲNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bình đẳng
Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH1

Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH1

Bình đẳng giới là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó.

Chi tiết >>