Bài viết về chủ đề "biên bản nghiệm thu"

BIÊN BẢN NGHIỆM THU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản nghiệm thu
Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình

Mẫu Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình - Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, nội dung như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng Ban hành kèm theo Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ, nội dung biên bản như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu/thanh lý hợp đồng

Mẫu Biên bản nghiệm thu công việc, Biên bản thanh lý hợp đồng bao gồm thông tin về các bên, nội dung nghiệm thu, hợp đồng thanh lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

Chi tiết >>