Bài viết về chủ đề "biên bản họp"

BIÊN BẢN HỌP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về biên bản họp
Mẫu Biên bản cuộc họp

Mẫu Biên bản cuộc họp

Mẫu Biên bản cuộc họp ban hành kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ, nội dung cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản làm việc

Mẫu Biên bản làm việc

Nội dung biên bản làm việc bao gồm thông tin về thời gian, địa điểm, thành phần tham dự, nội dung về buổi làm việc, ý kiến các bên tham gia và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên cần thể hiện cụ thể các nội dung sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Mẫu biên bản họp hội đồng quản trị

Biên bản họp Hội đồng quản trị được thể hiện cụ thể về các nội dung họp như: Địa điểm, thời gian, nội dung họp, phương án thông qua... cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Mẫu biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Đối với Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cần thể hiện đầy đủ nội dung về địa chỉ, lý do triệu tập họp, nội dung cuộc họp, và các vấn đề khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản họp gia đình

Mẫu biên bản họp gia đình

Đối với biên bản họp gia đình về việc phân chia di sản thừa kế (phần đất hương hỏa gia đình) cần thể hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản họp công ty trách nhiệm hữu hạn

Mẫu Biên bản họp công ty trách nhiệm hữu hạn

Mẫu Biên bản họp công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm thông tin về thời gian, địa điểm, nội dung cuộc họp và các nội dung khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Bầu dồn phiếu - Quy định và hướng dẫn

Quy định về việc bầu dồn phiếu: Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Chi tiết >>

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Mẫu văn bản phân chia tài sản thừa kế

Văn bản phân chia tài sản thừa kế - Nội dung văn bản bao gồm thông tin về tài sản phân chia, nội dung phân chia, cam kết của các bên tham gia và các nội dung khác liên quan, cụ thể như mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

Mẫu Biên bản họp bầu giám đốc hoặc tổng giám đốc mới

Nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị/hội đồng thành viên về việc bầu giám đốc và chủ tịch Hội đồng cụ thể như sau:

Chi tiết >>