Hành vi bịa đặt sai sự thật có cấu thành tội vu khống không?
|

Hành vi bịa đặt sai sự thật có cấu thành tội vu khống không?

Danh dự, nhân phẩm của con người là những giá trị nhân thân gắn với một con người và được pháp luật bảo vệ. Mọi hành vi xúc phạm danh dự,nhân phẩm người khác đều là vi phạm pháp luật. Nếu có hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác thì nên bị xử lý như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí