Bài viết về chủ đề "bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học "

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG SINH HỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học

 • Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12

  Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 - Quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

  Chi tiết