Bài viết về chủ đề "bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học"

BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN ĐA DẠNG SINH HỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học
Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12

Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12

Luật đa dạng sinh học số 20/2008/QH12 - Quy định về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học.

Chi tiết >>