Bài viết về chủ đề "bảo hộ thiết kế mạch"

BẢO HỘ THIẾT KẾ MẠCH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về bảo hộ thiết kế mạch
Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố chí mạch thích hợp bán dẫn:

Điều kiện bảo hộ đối với thiết kế bố chí mạch thích hợp bán dẫn:

Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn (sau đây gọi là thiết kế bố trí) là cấu trúc không gian của các phần tử mạch và mối liên kết các phần tử đó trong mạch tích hợp bán dẫn.

Chi tiết >>