Chia tài sản thừa kế trước đó đã có di chúc được thực hiện như thế nào?
|

Chia tài sản thừa kế trước đó đã có di chúc được thực hiện như thế nào?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Việc phân chia di sản thừa kế có thể chia theo di chúc hoặc theo pháp luật trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Vậy trường hợp cha mẹ để lại di chúc thừa kế cho con, nhưng một bên đã mất và hiện nay người còn lại muốn làm hợp đồng tặng đất cho con thì phải thực hiện như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí