Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần
|

Quy định về Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần là gì? Công ty cổ phần có bắt buộc phải thành lập Ban Kiểm soát không? Pháp luật quy định như thế về cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát? ? Vai trò của Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần?

Chi tiết
Trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát khi Kế toán trưởng có hành vi vi phạm?
|

Trách nhiệm Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát khi Kế toán trưởng có hành vi vi phạm?

Trong công ty cổ phần, đại hội cổ đông có các quyền và nghĩa vụ gì? Nếu Kế toán trưởng có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý thì phải chịu trách nhiệm như thế nào? Ban Quản trị, Tổng Giám Đốc và Ban Kiểm soát trong công ty cổ phần có trach nhiệm như thế nào đối với Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần
|

Vai trò của Ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Hiện đang là mùa cao điểm đại hội cổ đông thường niên của các công ty cổ phần (CTCP). Tuy nhiên, tham dự một số đại hội cổ đông trong thời gian qua, có thể nhận thấy ban kiểm soát (BKS) trong các công ty này dường như chưa thể hiện hết vai trò bảo vệ nhà đầu tư và giám sát hoạt động của hội đồng quản trị (HĐQT) và ban giám đốc (BGĐ).

Chi tiết
Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp quy định thế nào?
|

Cơ cấu tổ chức, quản lý của doanh nghiệp quy định thế nào?

Kính gửi Công ty tư vấn luật Minh Gia. Theo quy định tại khoản 2 Điều 122: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát : “ Thành viên ban kiểm soát không được giữ chức vụ quản lý Công ty”. Tôi xin hỏi các chức vụ quản lý công ty giới hạn đối với những chức danh nào? Hay theo cơ cấu tổ chức quản lý Công ty quy định. Trường hợp Công ty tôi chưa có quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức Công ty thì việc vận dụng như thế nào? VD: TV ban kiểm soát có thể là kế toán trưởng hoặc trưởng phòng?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí