Miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên
|

Miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể trong các quy định của pháp luật doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này có những đặc điểm riêng trong cơ cấu tổ chức và quá trình hoạt động so với các loại hình doanh nghiệp khác.

Chi tiết
Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đã đến tuổi nghỉ hưu mà chưa hết nhiệm kỳ
|

Chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đã đến tuổi nghỉ hưu mà chưa hết nhiệm kỳ

Công ty tôi là công ty cổ phần vốn nhà nước chiếm 30%. Ông chủ tịch HĐQT đã 60 tuổi (có thời gian đóng BHXH trên 30 năm) nhưng nhiệm kỳ còn đến năm 2020. Vậy tới đây khi công ty giải quyết chế độ hưu cho ông theo luật lao động thì công ty có phải ký HĐLĐ cho thời gian làm việc tiếp của ông không?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí