Có thể kháng án xin giảm từ án tù xuống thành án treo?
|

Có thể kháng án xin giảm từ án tù xuống thành án treo?

Pháp luật Hình sự được xây dựng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo hành lang pháp lý buộc mọi người phải có những xử sự phù hợp để thiết lập tạo nên trật tự chung của toàn xã hội. Trong các chế tài xin giảm nhẹ hình phạt phải kể đến quy định cho được hưởng án treo để người phạm tội sớm hòa nhập cộng đồng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí