Bài viết về chủ đề "an toàn điện"

AN TOÀN ĐIỆN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về an toàn điện
Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện

Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện

Tội vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>