1. Trang chủ
 2.  › 
 3. Văn bản luật
 4.  › 
 5. Nghị định
 • Nghị định 82/2013/NĐ-CP Ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất

  • 30/01/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Ban hành kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

  CHÍNH PHỦ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 82/2013/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày 19tháng 07năm 2013

  NGHỊ ĐỊNH

  BAN HÀNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

  n cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Luật phòng, chống ma túy ngày 09 tháng 12 năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy ngày 03 tháng 6 năm 2008;

  Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11năm 2007;

  Căn cứ Luật dược ngày 14 tháng 6 năm 2005;

  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

  Chính phủ ban hành Nghị định ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất,

  Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này các danh mục chất ma túy và tiền chất sau đây:

  Danh mục I: Các chất ma túy tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội; việc sử dụng các chất này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm theo quy định đặc biệt của cơ quan có thẩm quyền.

  Danh mục II: Các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Danh mục III: Các chất hướng thần được dùng trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

  Danh mục IV: Các tiền chất.

  Điều 2.Cơ quan, tổ chức, cá nhân nghiên cứu, giám định, sản xuất, vận chuyển, bảo quản, tàng trữ, mua bán, phân phối, sử dụng, xử lý, trao đổi, nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh các chất có trong các danh mục được quy định tại Điều 1 của Nghị định này phải tuân thủ các quy định của pháp luật về kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy.

  Điều 3.Khi phát hiện chất mới chưa có trong các danh mục chất ma túy, chất hướng thần và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định này liên quan đến việc sản xuất, điều chế, sử dụng chất ma túy hoặc cần thiết phải chuyển đổi các chất trong các danh mục theo thông báo của Tổng thư ký Liên hợp quốc thì Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan xem xét, trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung và công bố các danh mục đó.

  Điều 4.Trên cơ sở Danh mục IV của Nghị định này, Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Công an theo chức năng nhiệm vụ được giao phân loại tiền chất theo cấp độ để có biện pháp quản lý, kiểm soát phù hợp.

  Điều 5.

  1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 9 năm 2013.

  2. Các Nghị định: Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 133/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ bổ sung một số chất vào danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 163/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2007 của Chính phủ sửa tên, bổ sung, chuyển, loại bỏ một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất; Nghị định số 17/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ bổ sung, sửa tên chất, tên khoa học đối với một số chất thuộc danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 67/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2001 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.

  Điều 6.Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Nghị định này.

  Điều 7.Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
  - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Ngân hàng Chính sách xã hội;
  - Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - Lưu: Văn thư, KGVX (3b).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Tấn Dũng

  DANH MỤC I

  CÁC CHẤT MA TÚY TUYỆT ĐỐI CẤM SỬ DỤNG TRONG Y HỌC VÀ ĐỜI SỐNG XÃ HỘI; VIỆC SỬ DỤNG CÁC CHẤT NÀY TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM THEO QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)

  TT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Acetorphine

  3-O-acetyltetrahydro - 7 - a - (1 - hydroxyl -1 - methylbutyl) - 6, 14 - endoetheno - oripavine

  25333-77-1

  2

  Acetyl-alpha-methylfenanyl

  N- [1 - (a - methylphenethyl) - 4 - piperidyl] acetanilide

  101860-00-8

  3

  Alphacetylmethadol

  a -3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

  17199-58-5

  4

  Alpha-methylfentanyl

  N- [1 - (a - methylphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  79704-88-4

  5

  Beta-hydroxyfentanyl

  N- [1 - (b - hydroxyphenethyl) - 4 - peperidyl] propionanilide

  78995-10-5

  6

  Beta-hydroxymethyl-3 - fentanyl

  N- [1 - (b - hydroxyphenethyl) - 3 - methyl - 4 - piperidyl] propinonanilide

  78995-14-9

  7

  Brolamphetamine (DOB)

  2,5 - dimethoxy - 4 - bromoamphetamine

  64638-07-9

  8

  Cần sa và các chếphẩm từ cần sa

  8063-14-7

  9

  Cathinone

  (-) - a - aminopropiophenone

  71031-15-7

  10

  Desomorphine

  Dihydrodeoxymorphine

  427-00-9

  11

  DET

  N, N- diethyltryptamine

  7558-72-7

  12

  Delta-9-tetrahydrocanabinol và các đồng phân

  (6aR,10aR) - 6a,7, 8, 10a- tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 3 - pentyl - 6H - dibenzo [b,d]pyran - 1- ol

  1972-08-3

  13

  DMA

  (±) - 2,5 - dimethoxy - a - methylphenylethylamine

  2801-68-5

  14

  DMHP

  3 - (1,2 - dimethylheptyl) - 1 - hydroxy - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6,6,9 - trimethyl - 6H- dibenzo [b,d]pyran

  32904-22-6

  15

  DMT

  N, N- dimethyltryptamine

  61-50-7

  16

  DOET

  (±) - 4 - ethyl - 2,5 - dimethoxy -a-phenethylamine

  22004-32-6

  17

  Eticyclidine

  N- ethyl - 1 - phenylcylohexylamine

  2201-15-2

  18

  Etorphine

  Tetrahydro -7a - (1 - hydroxy - 1 - methylbutyl) - 6,14 - endoetheno - oripavine

  14521-96-1

  19

  Etryptamine

  3 - (2 - aminobuty) indole

  2235-90-7

  20

  Heroine

  Diacetylmorphine

  561-27-3

  21

  Ketobemidone

  4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methyl - 4 - propionylpiperidine

  469-79-4

  22

  MDMA

  (±) - N - a - dimethyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  42542-10-9

  23

  Mescalin

  3,4,5 - trimethoxyphenethylamine

  54-04-6

  24

  Methcathinone

  2 - (methylamino) -1 - phenylpropan - 1 - one

  5650-44-2

  25

  4 - methylaminorex

  (±) - cis- 2 - amino - 4 - methyl - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

  3568-94-3

  26

  3 - methylfentanyl

  N- (3 - methyl - 1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  42045-86-3

  27

  3 - methylthiofentanyl

  N- [3 - methyl -1 [2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  86052-04-2

  28

  MMDA

  (±) - 5 - methoxy - 3,4 - methylenedioxy - a - methylphenylethylamine

  13674-05-0

  29

  Morphine methobromide và các chất dẫn xuất của Morphine Nitơ hóa trị V khác

  (5a,6a)-17-Methyl-7,8-didehydro-4,5- epoxymorphinan-3,6-diol - bromomethane (1:1)

  125-23-5

  30

  MPPP

  1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol propionate (ester)

  13147-09-6

  31

  (+) - Lysergide (LSD)

  9,10 - didehydro -N,N- diethyl - 6 - methylergoline - 8b carboxamide

  50-37-3

  32

  N- hydroxy MDA (MDOH)

  (±) - N - hydroxy - [a - methyl - 3,4 - (methylenedyoxy) phenethyl] hydroxylamine

  74698-47-8

  33

  N-ethyl MDA

  (±) N - ethyl - methyl - 3,4 - (methylenedioxy) phenethylamine

  82801-81-8

  34

  Para- fluorofentanyl

  4’ - fluoro - N - (1 - phenethyl - 4 - piperidyl) propionanilide

  90736-23-5

  35

  Parahexyl

  3 - hexyl - 7, 8, 9, 10 - tetrahydro - 6, 6, 9 - trimethyl - 6H - dibenzo [b,d] pyran - 1 - ol

  117-51-1

  36

  PEPAP

  1 - phenethyl - 4 - phenyl - 4 - piperidinol acetate

  64-52-8

  37

  PMA

  p- methoxy - a - methylphenethylamine

  64-13-1

  38

  Psilocine, Psilotsin

  3 - [2 - (dimetylamino) ethyl] indol - 4 - ol

  520-53-6

  39

  Psilocybine

  3 - [2 - dimetylaminoethyl] indol - 4 - yl dihydrogen phosphate

  520-52-5

  40

  Rolicyclidine

  1 - (1 - phenylcyclohexy) pyrrolidine

  2201-39-0

  41

  STP, DOM

  2,5 - dimethoxy - 4,a - dimethylphenethylamine

  15588-95-1

  42

  Tenamfetamine (MDA)

  a - methyl - 3,4 - (methylendioxy) phenethylamine

  4764-17-4

  43

  Tenocyclidine (TCP)

  1 - [1 - (2 - thienyl) cyclohexyl] piperidine

  21500-98-1

  44

  Thiofentanyl

  N- (1 [2- (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl]- 4 - propionanilide

  1165-22-6

  45

  TMA

  (+) - 3,4,5 - trimethoxy - a - methylphenylethylamine

  1082-88-8

  Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.

  DANH MỤC II

  CÁC CHẤT MA TÚY ĐƯỢC DÙNG HẠN CHẾ TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)

  TT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  2C-B

  4-Bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

  66142-81-2

  2

  2C-E

  4 - ethyl - 2,5 - Dimethoxyphenethylamine

  71539-34-9

  3

  Acetyldihydrocodeine

  (5a, 6a) -4,5 - epoxy - 3 - methoxy - 17 - methyl - morphinan - 6 - ol acetat

  3861-72-1

  4

  Acetylmethadol

  3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

  509-74-0

  5

  Alfentanil

  N- [1 - [2 - (4 - ethyl - 4,5 - dihydro - 5 - oxo-1H - tetrazol - 1 - yl) ethyl] - 4 - (methoxymethyl) - 4 - piperidinyl] - N - phenylpropanamide

  71195-58-9

  6

  Allylprodine

  3 - allyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  25384-17-2

  7

  Alphameprodine

  a- 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  468-51-9

  8

  Alphamethadol

  a- 6- dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanol

  17199-54-1

  9

  Alphamethylthiofentanyl

  N- [1- [1 - methyl- 2 - (2 - thienyl) ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  103963-66-2

  10

  Alphaprodine

  (a - 1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  77-20-3

  11

  Amphetamine

  (±) - a - methylphenethylamine

  300-62-9

  12

  Anileridine

  1 - para - aminophenethyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  144-14-9

  13

  Benzenthidine

  1 - (2 - benzyloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  3691-78-9

  14

  Benzylmorphine

  3 - benzylmorphine

  36418-34-5

  15

  Betacetylmethadol

  b- 3 - acetoxy - 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenylheptane

  17199-59-6

  16

  Betameprodine

  b - 3 - ethyl - 1 - methyl - 4 - phenyl - propionoxypiperidine

  468-50-8

  17

  Betamethadol

  b- 6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - hepthanol

  17199-55-2

  18

  Betaprodine

  b-1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxypiperidine

  468-59-7

  19

  Bezitramide

  1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (2 - oxo- 3 - propionyl -1 - benzimidazolinyl) - piperidine

  15301-48-1

  20

  BZP

  1 -Benzylpiperazine

  2759-28-6

  21

  Clonitrazene

  (2 - para - chlobenzyl) - 1 - diethylaminoethyl - 5 - nitrobenzimidazole

  3861-76-5

  22

  Lá Coca

  23

  Cocaine

  Benzoyl - 1 - ecgoninmethyloxime

  50-36-2

  24

  Codeine (3 - methylmorphine)

  6 - hydroxy - 3 - methoxy-N- methyl - 4,5 - epoxy - morphinen - 7

  76-57-3

  25

  Codoxime

  Dihydrocodeinone - 6 - carboxymethyloxime

  7125-76-0

  26

  Dexamphetamine

  (+) - 2 - amino -1 - phenylpropane

  51-64-9

  27

  Dextromoramide

  (+) - 4 [2 - methyl - 4 - oxo- 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

  357-56-2

  28

  Dextropropoxyphene

  a- (+) - 4 - dimethylamino -1,2 - diphenyl - 3 - methyl - 2 - butanol propionate

  469-62-5

  29

  Diampromide

  N- [2 - (methylphenethylamino) - propyl] propionalinide

  552-25-0

  30

  Diethylpropion

  2-(Diethylamino) propiophenone

  90-84-6

  31

  Diethylthiambutene

  3 - diethylamino - 1,1 - di - (2'- thienyl) - 1 - butene

  86-14-6

  32

  Difenoxin

  1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylisonipecotic acid

  28782-42-5

  33

  Dihydrocodeine

  6 - hydroxy - 3 - methoxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinan

  125-28-0

  34

  Dihydromorphine

  7,8 - dihydromorphine

  509-60-4

  35

  Dimenoxadol

  2 - dimethylaminoethyl - 1 - ethoxy - 1,1 -diphenylacetate

  509-78-4

  36

  Dimepheptanol

  6 - dimethylamino - 4,4 - diphenyl - 3 - hepthanol

  545-90-4

  37

  Dimethylthiambutene

  3 - dimethylamino - 1,1 - di - (2’ - thienyl) -1 - butene

  524-84-5

  38

  Dioxaphetyl butyrate

  Ethyl - 4 - morpholino - 2,2 - diphenylbutyrate

  467-86-7

  39

  Diphenoxylate

  1 - (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  915-30-0

  40

  Dipipanone

  4,4 - diphenyl - 6 - piperidine - 3 - heptanone

  467-83-4

  41

  Drotebanol

  3,4 - dimethoxy - 17 methylmorphinan - 6b, 14 - diol

  3176-03-2

  42

  Ecgonine và các dẫn chất của nó

  (-) - 3 - hydroxytropane - 2 - carboxylate

  481-37-8

  43

  Ethylmethylthiambutene

  3 - ethylmethylamino -1,1 - di - (2’ - thienyl) -1 - butene

  441-61-2

  44

  Ethylmorphine

  3 - Ethylmorphine

  76-58-4

  45

  Etonitazene

  1 - diethylaminoethyl - 2 para - ethoxybenzyl - 5 - nitrobenzimidazole

  911-65-9

  46

  Etoxeridine

  1 - [2 - (2 - hydroxyethoxy) - ethyl] - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  469-82-9

  47

  Fenethylline

  7 - [2 - (a - methylphenethyl - amino) ethyl] theophylline

  3736-08-1

  48

  Fentanyl

  1 - phenethyl - 4 - N - propionylanilinopiperidine

  437-38-7

  49

  Furethidine

  1 - (2 - tetrahydrofurfuryloxyethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  2385-81-1

  50

  GHB

  g-Hydroxybutyric acid

  591-81-1

  51

  Hydrocodone

  Dihydrocodeinone

  125-29-1

  52

  Hydromorphinol

  14 - hydroxydihydromorphine

  2183-56-4

  53

  Hydromorphone

  Dihydromorphinone

  466-99-9

  54

  Hydroxypethidine

  4 - meta - hydroxyphenyl - 1 - methylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  468-56-4

  55

  Isomethadone

  6 - dimethylamino - 5 - methyl - 4,4 - diphenyl - 3 - hexanone

  466-40-0

  56

  Levamphetamine

  1 - a - methylphenethylamine

  156-34-3

  57

  Levomethamphetamine

  (-) - N,a- dimethylphenethylamine

  537-46-2

  58

  Levomethorphan

  (-) - 3 - methoxy - N - methylmorphinan

  125-68-8

  59

  Levomoramide

  (-) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo- 3,3 - diphenyl - 4 -(1 - pyrrolidinyl) butyl] morpholine

  5666-11-5

  60

  Levophenacylmorphan

  (-) - 3 - hydroxy - N - phenacylmorphinan

  10061-32-2

  61

  Levorphanol

  (-) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

  77-07-6

  62

  M-CPP (mCPP)

  Meta-Chlorophenyl piperazine

  6640-24-0

  63

  Mecloqualone

  3 - (o- chlorophenyl) - 2 - methyl - 4 - (3H) - quinazolinone

  340-57-8

  64

  Metazocine

  2’ - hydroxy - 2,5,9 - trimethyl - 6,7 - benzomorphan

  3734-52-9

  65

  Methadone

  6 - dimethylamino - 4,4 -diphenyl - 3 - heptanone

  76-99-3

  66

  Methadone intermediate

  4 - cyano - 2 dimethylamino - 4,4 - diphenylbutane

  125-79-1

  67

  Methamphetamine

  dimethylphenethylamine

  537-46-2

  68

  Methamphetamine racemate

  (±)- N, a - dimethylphenethylamine

  7632-10-2

  69

  Methaqualone

  2 - methyl -3-o- tolyl - 4 - (3H) - quinazolinone

  72-44-6

  70

  Methyldesorphine

  6 - methyl - delta- 6 - deoxymor phine

  16008-36-9

  71

  Methyldihydromorphine

  6 - methyldihydromorphine

  509-56-8

  72

  Methylphenidate

  Methyl - a - phenyl - 2 - piperidineacetate

  113-45-1

  73

  Metopon

  5 -methyldihydromorphinone

  143-52-2

  74

  Moramide

  2 - methyl - 3 - morpholino - 1,1 - diphenylpropane carboxylic acid

  545-59-5

  75

  Morpheridine

  1 - (2 - morpholinoethyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  469-81-8

  76

  Morphine

  7,8 - dehydro - 4,5 - epoxy - 3,6 - dihydroxy - N - methylmorphinan

  57-27-2

  77

  Morphine - N - oxide

  3,6 - dihydroxy - N - methyl - 4,5 - epoxy - morphinen -7 - N - oxide

  639-46-3

  78

  Myrophine

  Myristylbenzylmorphine

  467-18-5

  79

  Nicocodine

  6 - nicotinylcodeine

  3688-66-2

  80

  Nicodicodine

  6 - nicotinyldihydrocodeine

  808-24-2

  81

  Nicomorphine

  3,6 - dinicotinylmorphine

  639-48-5

  82

  Noracymethadol

  (±) - a - 3 - acetoxy - 6 - methylamino - 4,4 - diphenyl - heptane

  1477-39-0

  83

  Norcodeine

  N- demethylcodeine

  467-15-2

  84

  Norlevorphanol

  (-) - 3 - hydroxymorphinan

  1531-12-0

  85

  Normethadone

  6 - dimethylamino - 4,4 diphenyl - 3 - hexanone

  467-85-6

  86

  Normorphine

  N- demethylmorphine

  466-97-7

  87

  Norpipanone

  4,4 - diphenyl - 6 - piperidino - 3 - hexanone

  561-48-8

  88

  Oxycodone

  14 - hydroxydihydrocodeinone

  76-42-5

  89

  Oxymorphone

  14 - hydroxydihydromorphinone

  76-41-5

  90

  Pethidine

  1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  57-42-1

  91

  Pethidine intermediate A

  4 - cyano - 1 - methyl - 4 - phenylpiperidine

  3627-62-1

  92

  Pethidine intermediate B

  4 - Phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  77-17-8

  93

  Pethidine intermediate C

  1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid

  3627-48-3

  94

  Phenadoxone

  6 - morpholino - 4,4 - diphenyl - 3 - heptanone

  467-84-5

  95

  Phenampromide

  N- (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) propionanilide

  129-83-9

  96

  Phenazocine

  2’ - hydroxy - 5,9 - dimethyl - 2- phenethyl -6, 7- benzomorphan

  127-35-5

  97

  Phencyclidine

  1 - (1 - phenylcyclohexyl) piperidine

  77-10-1

  98

  Phenmetrazine

  3 - methyl - 2 - phenylmorpholine

  134-49-6

  99

  Phenomorphan

  3 - hydroxy - N - phenethylmorphinan

  468-07-5

  100

  Phenoperidine

  1 - (3 - hydroxy - 3 - phenylpropyl) - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  562-26-5

  101

  Pholcodine

  3 - morpholinylethylmorphine

  509-67-1

  102

  Piminodine

  4 - phenyl - 1 - (3 - phenylaminopropyl) - piperidine - 4 - carboxylic acid ethyl ester

  13495-09-5

  103

  Piritramide

  1- (3 - cyano - 3,3 - diphenylpropyl) - 4 - (1 - piperidino) - piperidine - 4 - carboxylic acid amide

  302-41-0

  104

  P-MMA (pMMA)

  Para-methoxy methamphetamine

  3398-68-3

  105

  Proheptazine

  1,3 - dimethyl - 4 - phenyl - 4 - propionoxyazacycloheptane

  77-14-5

  106

  Properidine

  1 - methyl - 4 - phenylpiperidine - 4 - carboxylic acid isopropyl ester

  561-76-2

  107

  Propiram

  N- (1 - methyl - 2 - piperidinoethyl) - N - 2 - pyridylpropionamide

  15686-91-6

  108

  Racemethorphan

  (±) - 3 - methoxy - N- methylmorphinan

  510-53-2

  109

  Racemoramide

  (±) - 4 - [2 - methyl - 4 - oxo- 3,3 - diphenyl - 4 - (1 - pyrrolidinyl)butyl] morpholine

  545-59-5

  110

  Racemorphan

  (±) - 3 - hydroxy - N - methylmorphinan

  297-90-5

  111

  Remifentanil

  1 - (2 - methoxycarbonylethyl) - 4 - (phenylpropionylamino)-piperidine - 4carboxylic acidmethyl ester

  132875-61-7

  112

  Secobarbital

  5 - ally - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

  76-73-3

  113

  Sulfentanil

  N- [4 - (methoxymethyl) - 1- [2 - (2 - thienyl) - ethyl] - 4 - piperidyl] propionanilide

  56030-54-7

  114

  TFMPP

  1 [3-(trifluoromethyl) phenyl] piperazine

  15532-75-9

  115

  Thebacon

  Acethyldihydrocodeinone

  466-90-0

  116

  Thebaine

  3,6 - dimethoxy - N - methyl - 4,5 - epoxymorphinadien - 6,8

  115-37-7

  117

  Thuốc phiện và các chế phẩm từ thuốc phiện

  118

  Tilidine

  (±) - ethyl - trans - 2 - (dimethylamino) - 1 - phenyl - 3 - cyclohexene -1 - carboxylate

  20380-58-9

  119

  Tramadol

  (±)-Trans-2-Dimethylaminomethyl- 1-(3 -methoxyphenyl) cyclohexan- 1-ol

  27203-92-5

  120

  Trimeperidine

  1,2,5 - trimethyl - 4 - phenyl- 4 - propionoxypiperidine

  64-39-1

  121

  Zipeprol

  a- (a - methoxybenzyl) - 4 - (b - methoxyphenethyl) -1- piperazineethanol

  34758-83-3

  Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.

  DANH MỤC III

  CÁC CHẤT HƯỚNG THẦN ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐIỀU TRA TỘI PHẠM HOẶC TRONG LĨNH VỰC Y TẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ)

  TT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  1

  Allobarbital

  5,5 - diallylbarbituric acid

  52-43-7

  2

  Alprazolam

  8 - chloro - 1- methyl - 6- phenyl - 4H - s - triazolo [4,3 - a][1,4] - benzodiazepine

  289981-97-7

  3

  Aminorex

  2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazoline

  2207-50-3

  4

  Amobarbital

  5 - ethyl - 5 - isopentylbarbituric acid

  57-43-2

  5

  Barbital

  5,5 - diethylbarbituric acid

  57-44-3

  6

  Benzfetamine

  N- benzyl - N - a - dimethylphenethylamine

  156-08-1

  7

  Bromazepam

  7 - bromo -1,3 - dihydro - 5 - (2 - pyridyl) - 2H- 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  1812-30-2

  8

  Buprenorphine

  21 - cyclopropyl - 7 - a - [(S) -1 - hydroxy - 1,2,2 - trimethylpropyl] - 6,14 - endo - ethano - 6,7,8,14 - tetrahydrooripavine

  52485-79-7

  9

  Butalbital

  5 - allyl - 5 - isobutylbarbituric acid

  77-26-9

  10

  Butobarbital

  5 - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

  77-28-1

  11

  Camazepam

  7 - chloro -1,3 - dihydro - 3 - hydroxy -1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 benzodiazepin - 2 - one dimethylcarbamate (ester)

  36104-80-0

  12

  Cathine

  ((+)norpseudoephedrine)

  (+) - (R) - a - [(R) - 1 - aminoethyl] benzylalcohol

  492-39-7

  13

  Chlordiazepoxide

  7 - chloro - 2 - (methylamino) - 5 - phenyl - 3H - 1,4 - benzodiazepine - 4 - oxide

  58-25-3

  14

  Clobazam

  7 - chloro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H -1,5 - benzodiazepine - 2,4 (3H, 5H) - dione

  22316-47-8

  15

  Clonazepam

  5 - (o- chlorophenyl) - 1,3 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepine - 2 - one

  1622-61-3

  16

  Clorazepate

  7 - chloro - 2,3 - dihydro- 2 - oxo- 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepine - 3 - carboxylic acid

  23887-31-2

  17

  Clotiazepam

  5 - (2 - chlorophenyl) - 7 - ethyl - 1,3 - dihydro -1 - methyl - 2H - thieno [2,3,e] - 1 - 4 - diazepin - 2 - one

  33671-46-4

  18

  Cloxazolam

  10 - chloro -11b- (o - chlorophenyl) - 2,3,7,11b- tetrahydrooxazolon - [3,2-d] [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

  24166-13-0

  19

  Cyclobarbital

  5 - (1 - cyclohexen - 1 -yl) - 5 - ethylbarbituric acid

  52-31-3

  20

  DeIorazepam

  7 - chloro - 5 - (o-chlorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H- 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  2894-67-9

  21

  Diazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  439-14-5

  22

  EstazoIam

  8-chIoro - 6- phenyl - 4H - s - triazoIo - [4,3 - a][1,4 - benzodiazepin

  29975-16-4

  23

  Ethchlorvynol

  1 - choloro-3 - ethyl - 1 - penten - 4yn - 3 - ol

  113-18-8

  24

  Ethinamate

  1 - ethynylcyclohexanolcarbamate

  126-52-3

  25

  Ethylloflazepate

  Ethyl - 7 - chloro - 5 - (o- fluorophenyl) - 2 - 3 - dihydro - 2 - oxo- 1H - 1,4 - benzodiazepin - 3 - carboxylate

  29177-84-2

  26

  Etilamfetamine

  N - ethyl - a - methylphenylethylamine

  457-87-4

  27

  Fencamfamine

  N - ethyl - 3 - phenyl- 2 - norbomanamine

  1209-98-9

  28

  Fenproporex

  (±) - 3 - [(a - methylphenylethyl) amino] propionitrile

  16397-28-7

  29

  Fludiazepam

  7 - chloro -5 - (o - fluorofenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  3900-31-0

  30

  Flunitrazepam

  5 - (o - fluorophenyl) - 1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  1622-62-4

  31

  Flurazepam

  7 - chloro -1 - [2 - (diethylamino) ethyl] - 5 - (o-fluorophenyl) - 1,3 - dihydro - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  17617-23-1

  32

  Glutethimide

  2 - ethyl -2 - phenylglutarimide

  77-21-4

  33

  Halazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2,2,2 - trifluoroethyl) - 2H- 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  23092-17-3

  34

  Haloxazolam

  10 - bromo -11b - (o - fluorophenyl) - 2,3,7,11b- tetrahydrooxazolo [3,2 - d][1,4] benzodiazepin - 6 - (5H) - one

  59128-97-1

  35

  Ketamine

  (±)-2-(2-Chlorophenyl)-2- methylaminocyclohexanone

  6740-88-1

  36

  Ketazolam

  11- chloro - 8 - 12b - dihydro - 2,8 - dimethyl - 12b- phenyl -4H - [1,3] - oxazino [3,2 - d] [1,4]benzodiazepin - 4,7 (6H) - dione

  27223-35-4

  37

  Lefetamine (SPA)

  (-) - N,N - dimethyl - 1,2 - diphenylethylamine

  7262-75-1

  38

  Loprazolam

  6 - (o - chlorophenyl) - 2,4 - dihydro - 2 - [(4-methyl - 1 - [piperazinyl) methylene] - 8 - nitro - 1 - H - imidazo - [1,2 - a] [1,4] benzodiazepin - 1 - one

  61197-73-7

  39

  Lorazepam

  7 - chloro - 5 - (o- chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 2H -1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  846-49-1

  40

  Lormetazepam

  7 - chloro - 5 - (o- chlorofenyl) - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 1 - methyl - 2H - 1,4 -benzodiazepin - 2 - one

  848-75-9

  41

  Mazindol

  5 - (p-chlorophenyl) - 2,5 dihydro - 3H - imidazo - (2,1 - a) isoindol - 5 - ol

  22232-71-9

  42

  Medazepam

  7 - chloro - 2,3 - dihydro - 1 - methyl - 5 - phenyl - 1H - 1,4 - benzodiazepine

  2898-12-6

  43

  Mefenorex

  N-(3 - chloropropyl) - a - methylphenethylamine

  17243-57-1

  44

  Meprobamate

  2 - methyl - 2 - propyl - 1,3 - propanediol dicarbamate

  57-53-4

  45

  Mesocarb

  3 - (a - methylphenethyl) - N - (phenylcarbamoyl) syndnone imine

  34262-84-5

  46

  Methylphenobarbital

  5 - ethyl - 1 - methyl - 5 - phenylbarbituric acid

  115-38-8

  47

  Methyprylon

  3,3 - diethyl- 5 - methyl- 2,4 - piperidine - dione

  125-64-4

  48

  Midazolam

  8 - chloro - 6 - (o- fuorophenyl) - 1 - methyl - 4H- imidazo - [1,5 - a] [1,4] - benzodiazepin

  59467-70-8

  49

  Nimetazepam

  1,3 - dihydro - 1 - methyl - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  2011-67-8

  50

  Nitrazepam

  1,3 - dihydro - 7 - nitro - 5 phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  146-22-5

  51

  Nordazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  1088-11-5

  52

  Oxazepam

  7 - chloro -1,3 - dihydro - 3 - hydroxy - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  604-75-1

  53

  Oxazolam

  10 - chloro - 2,3,7,11b - tetrahydro - 2 - methyl- 11b-phenyloxazolo [3,2 - d] [1,4] benzodiazepin - 6(5H) - one

  24143-17-7

  54

  Pemoline

  2 - amino - 5 - phenyl - 2 - oxazolin - 4 - one

  2152-34-3

  55

  Pentazocine

  (2R*, 6R*, 11R*)-1,2,3,4,5,6- hexahydro - 6,11 - dimethyl - 3 - (3 - methyl - 2 - butenyl) - 2,6 - methano - 3 - benzazocin - 8 - ol

  55643-30-6

  56

  Pentobarbital

  5 - ethyl - 5 - (1 - methylbutyl) barbituric acid

  76-74-4

  57

  Phendimetrazine

  (+) - 3,4 - dimethyl - 2 - phenylmorpholine

  634-03-7

  58

  Phenobarbital

  5 - ethyl - 5 - phenylbarbituric acid

  50-06-6

  59

  Phentermine

  a, a - dimethylphenethylamine

  122-09-8

  60

  Pinazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 1 - (2 - propynyl) - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  52463-83-9

  61

  Pipradrol

  1 - 1 - diphenyl -1 - (2 - piperidyl) - methanol

  467-60-7

  62

  Prazepam

  7 - chloro - 1 - (cyclopropylmethyl) - 1,3 - dihydro - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  2955-38-6

  63

  Pyrovalerone

  4’ - methyl - 2 - (1 - pyrrolidinyl) valerophenone

  3563-49-3

  64

  Secbutabarbital

  5 - sec - butyl - 5 - ethylbarbituric acid

  125-40-6

  65

  Temazepam

  7 - chloro - 1,3 - dihydro - 3 - hydroxy -1 - methyl - 5 - phenyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin - 2 - one

  846-50-4

  66

  Tetrazepam

  7 - chloro - 5 - (1 - cyclohexen - 1 - yl) - 1,3 - dihydro - 1 methyl - 2H - 1,4 - benzodiazepin -2 - one

  10379-14-3

  67

  Triazolam

  8 - chloro - 6 - (o- chlorophenyl) - 1 - methyl - 4H- s - triazolo [4,3 - a - [1,4] benzodiazepine

  28911-01-5

  68

  Vinylbital

  5 - (1 - methylbutyl) - 5 - vinylbarbituric acid

  2430-49-1

  69

  Zolpidem

  N, N, 6 - trimethyl -2 - p - tolylimidazol [1,2 - a]pyridine - 3 - acetamide

  82626-48-0

  Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.

  DANH MỤC IV

  CÁC TIỀN CHẤT
  (Ban hành kèm theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 07 năm 2013 của Chính phủ)

  TT

  Tên chất

  Tên khoa học

  Mã thông tin CAS

  Cơ quan cấp phép

  1

  1 - phenyl - 2 - propanone

  1 - phenyl - 2 - propanone

  103-79-7

  Bộ Công Thương

  2

  Acetic acid

  Ethanoic acid

  64-19-7

  Bộ Công Thương

  3

  Acetic anhydride

  Acetic oxide

  108-24-7

  Bộ Công Thương

  4

  Acetone

  2 - Propanone

  67-64-1

  Bộ Công Thương

  5

  Acetyl chloride

  Acetyl chloride

  75-36-5

  Bộ Công Thương

  6

  Ammonium formate

  Formic acid ammonium salt

  540-69-2

  Bộ Công Thương

  7

  Anthranilic acid

  2 - Aminobenzoic acid

  118-92-3

  Bộ Công Thương

  8

  Benzaldehyde

  Benzoic Aldehyde; Benzenecarbonal

  100-52-7

  Bộ Công Thương

  9

  Benzyl cyanide

  2-Phenylacetonenitrile

  140-29-4

  Bộ Công Thương

  10

  Diethylamine

  N-Ethylethanamine

  109-89-7

  Bộ Công Thương

  11

  Ethyl ether

  1 - 1 - Oxybisethane

  60-29-7

  Bộ Công Thương

  12

  Ethylene diacetate

  1,1-Ethanediol diacetate

  111-55-7

  Bộ Công Thương

  13

  Formamide

  Methanamide; Carbamaldehyde

  75-12-7

  Bộ Công Thương

  14

  Formic Acid

  Methamoic Acid

  64-18-6

  Bộ Công Thương

  15

  Hydrochloric acid

  Hydrochloric acid

  7647-01-0

  Bộ Công Thương

  16

  Isosafrole

  1,3 - Benzodioxole - 5 - (1 - propenyl)

  120-58-1

  Bộ Công Thương

  17

  Lysergic acid

  (8b) - 9,10 - didehydro - 6 - methylergolin - 8 - carboxylic acid

  82-58-6

  Bộ Công Thương

  18

  Methyl ethyl ketone

  2-Butanone

  78-93-3

  Bộ Công Thương

  19

  Methylamine

  Monomethylamine; Aminomethane

  74-89-5

  Bộ Công Thương

  20

  N - acetylanthranilic acid

  1 - Acetylamino - 2 - carboxybenzene

  89-52-1

  Bộ Công Thương

  21

  Nitroethane

  Nitroethane

  79-24-3

  Bộ Công Thương

  22

  Phenylacetic acid

  Benzeneacetic acid

  103-82-2

  Bộ Công Thương

  23

  Piperidine

  Cyclopentimine

  110-89-4

  Bộ Công Thương

  24

  Piperonal

  1,3 - Benzodioxole, 5 - (carboxaldehyde)

  120-57-0

  Bộ Công Thương

  25

  Piperonyl methyl ketone

  3,4 - methylenedioxypheny - 2 - propanone

  4676-39-5

  Bộ Công Thương

  26

  Potassium permanganate

  7722-64-7

  Bộ Công Thương

  27

  Safrole

  1,3 - Benzodioxole, 5 - (2 - propyenyl)

  94-59-7

  Bộ Công Thương

  28

  Sulfuric acid

  Sulfuric acid

  7664-93-9

  Bộ Công Thương

  29

  Tartaric acid

  2,3 - Dihydroxy butanedioic acid

  526-83-0

  Bộ Công Thương

  30

  Thionyl chloride

  Thionyl chloride

  7719-09-7

  Bộ Công Thương

  31

  Toluene

  Methyl benzene

  108-88-3

  Bộ Công Thương

  32

  Tinh dầu hay bất kỳ hỗn hợp nào có chứa Safrole, Isosafrole

  Bộ Công Thương

  33

  Ephedrine

  (1R, 2R) - 2 - methylamino - 1 - phenyl propan - 1 - ol

  299-42-3

  Bộ Y tế

  34

  Ergometrine

  N- (2 - hydroxy - 1 - methylethyl) - D (+) - lysergamide

  60-79-7

  Bộ Y tế

  35

  Ergotamine

  Ergotaman - 3',6',18 - trione,12’- hydroxy - 2’ - methyl - 5’ - (phenylmethyl) - (5’a)

  113-15-5

  Bộ Y tế

  36

  N-Ethylephedrine

  1-Ethylephedrine

  7681-79-0

  Bộ Y tế

  37

  N-Ethylpseudo Ephedrine

  Ethyl methyl amino- phenyl-propane -1-ol

  258827-65-5

  Bộ Y tế

  38

  N-Methy lephedrine

  (1R,2S)-2- (Dimethylamino)-1- phenyl-1-propanol

  552-79-4

  Bộ Y tế

  39

  N-Methylpseudoephedrine

  Dimethylamino-phenyl-propane-1-ol

  51018-28-1

  Bộ Y tế

  40

  Norephedrine (Phenylpropanolamine)

  a -(1-Aminoethyl) enzylalcohoI

  14838-15-4

  Bộ Y tế

  41

  Pseudoephedrine

  (1S, 2S) - 2-methylamino - 1 - phenyl propane -1 - ol

  90-82-4

  Bộ Y tế

  Danh mục này bao gồm tất cả các muối bất kỳ khi nào có thể tồn tại của các chất thuộc danh mục nêu trên.

Bài viết nổi bật

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169