Nghị định

 • Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  • 09/12/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn
  • Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2015 quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng, nội dung như sau:

  CHÍNH PHỦ
  --------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: 119/2015/NĐ-CP

  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

  NGHỊ ĐỊNH
  QUY ĐỊNH BẢO HIỂM BẮT BUỘC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

  Căn cứ Luật T chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 09 tháng 12 năm 2000;
  Căn cứ Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm ngày 24 tháng 11 năm 2010;
  Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
  Theo đ nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
  Chính phủ ban hành Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Nghị định này quy định về: Trách nhiệm tham gia bảo hiểm bắt buộc, điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc, số tiền bảo hiểm tối thiểu, nguyên tắc xác định mức phí bảo hiểm và quản lý Nhà nước về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Nghị định này áp dụng đối với:
  1. Chủ đầu tư, nhà thầu (trong trường hợp phí bảo hiểm công trình đã được tính vào giá hợp đồng).
  2. Nhà thầu tư vấn.
  3. Nhà thầu thi công xây dựng.
  4. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp bảo hiểm”), doanh nghiệp tái bảo hiểm.
  5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.
  Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

  …………….
  Quý khách vui lòng xem nội dung tại file đính kèm (Tải văn bản về máy để đọc toàn bộ nội dung đính kèm)
   

   

    Hotline: 1900.6169